Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Trnava – Valné zhromaždenie KPVS, 13. 9. 2022

      V zborovej sieni Evanjelického farského úradu v Trnave sa 13. 9. konalo Valné zhromaždenie KPVS. Na úvod všetkých privítal námestný farár Kristián Kostecký ako hostiteľ. Po spomienke na zosnulých členov a schválení programu boli zvolení zapisovateľ, overovateľ zápisnice, mandátová, návrhová a volebná komisia. Správu o činnosti predniesol Peter Sandtner, správu o hospodárení Branislav Borovský a plán činnosti P. Sandtner. Valné zhromaždenie odhlasovalo dve zmeny Stanov KPVS a to, že vylúčiť člena môže nielen výbor oblastnej organizácie, ale aj valné zhromaždenie a tiež postup pri uprázdnení miesta predsedu, ktorý doteraz v stanovách absentoval (najvyššie postavený člen Predsedníctva zvolá Predsedníctvo, ktoré poverí dočasného predsedu a ten bude viesť KPVS až do volieb predsedu valným zhromaždením, ktoré zvolá). VZ sa zaoberalo aj návrhmi PV-ZPKO, SZBPV a biskupa Františka Rábeka, ako aj situáciou okolo vybavovania postavenia veterána protikomunistického odboja Ústavom pamäti národa. Vyjadrilo podporu Michalovi Radošinskému pri jeho iniciatíve na zriadenie múzea vo väznici v Leopoldove a biskupovi Františkovi Rábekovi pri jeho iniciatíve na obnovu kostola vo väznici v Leopoldove. Rozhodlo, že vzhľadom na absenciu finančných prostriedkov bude časopis Naše svedectvo vychádzať ako štvrťročník (doteraz bol dvojmesačník). Vrcholom programu boli voľby. Do Kontrolnej komisie boli zvolení: Katarína Smiešková (západné Slovensko), František Škapec (stredné Slovensko) a Mária Fiasková (východné Slovensko). Do Predsedníctva boli zvolení: predseda Peter Chromý, podpredseda Branislav Borovský a ústredný tajomník Igor Chovan. Po diskusií a uznesení bol P. Chromý uvedený do úradu predsedu a podpísal novoprijaté Stanovy. Zároveň vymenoval Petra Sandtnera za čestného predsedu a riaditeľa kancelárie.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská