Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

ČASOPIS Naše svedectvo

Časopis Naše svedectvo je tlačovým orgánom KPVS. Začal vychádzať v r. 2000. Časopis riadi redakčná rada. Fotografie zo života organizácie a jej členov zabezpečuje Eva Javorská. Dominantnou úlohou časopisu je publikovanie dokumentov o osudoch prenasledovaných občanov Slovenska, a tak odkrývať doteraz biele miesta histórie rokov 1948 – 1989. Časopis zároveň prispieva k lepšej informovanosti členskej základne a prezentácii názorov k aktuálnym spoločenským témam.
 

Aktuálne číslo
Naše svedectvo 5/2021
(september – október) ročník 22, ISSN 1335-9606

Predchádzajúce číslo
Naše svedectvo 4/2021
(júl – august) ročník 21, ISSN 1335-9606

 NAŠE SVEDECTVO Dvojmesačník Konfederácie politických väzňov Slovenska
Z poverenia Predsedníctva dočasne rediguje Peter Sandtner.
Redakčná rada: Eva Javorská, Branislav Borovský, Karol Rosenberg, Stanislav Pátek.
Adresa redakcie a administrácie: Konfederácia politických väzňov Slovenska, Košická 56, 821 08 Bratislava,
IČO: 31 800 700, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner), 0902 555 321 (Branislav Borovský), kpvs.kpvs@gmail.com, www.kpvs.sk
číslo účtu KPVS Tatra banka - SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN ¦ EV3064/09
Pietna spomienka na 21. august 1968 pred UK Bratislava, foto: Eva Javorská